En directe

Fórmula Estel

AQUESTA SETMANA

Nou document "Evangelitzats per la litúrgia"

Elsbisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, han aprovat un Document, titulat Evangelitzats per la litúrgia, enviats arenovar el món…

17 desembre 2015

Comparteix

Elsbisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, han aprovat un Document, titulat Evangelitzats per la litúrgia, enviats arenovar el món amb misericòrdia. Els bisbes dirigeixen el Document “alsfidels de les nostres Esglésies diocesanes que peregrinen a Catalunya i a totel nostre poble”.

ElDocument consta d’una introducció, quatre capítols i una conclusió. A laintroducció, els bisbes commemoren el centenari del primer Congrés Litúrgiccelebrat a Montserrat el juliol de l’any 1915 i publiquen el Document a l’inicide l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc amb motiu delcinquantenari de l’acabament del Concili Vaticà II. Els bisbes volen “adreçarals fidels cristians una paraula de consol i d’esperança per subratllar algunsaspectes que palesen la importància de la reforma litúrgica portada a terme pelConcili Vaticà II, incidint especialment en la finalitat educadora icatequètica de la litúrgia”.

Enel primer capítol, el Document fa un balanç positiu de la reforma litúrgica, ala llum de la Constitució conciliar SacrosanctumConcilium sobre la sagrada litúrgia i de la centralitat de la Paraula deDéu, viscuda i interpretada en la fe de l’Església. Les dificultats que hanacompanyat l’aplicació de la reforma, per excés o per defecte, “no podenenfosquir la seva bondat i validesa”, perquè “conté riqueses que cal anar aprofundint,com una major atenció a “l’art de celebrar”, a la formació bíblica i litúrgica,al sentit profund de “la participació plena, conscient i activa” que ha deportar veritablement a la vivència del misteri en la pròpia vida cristiana delsfidels, esdevenint llum del món i sal de la terra (cf. Mt 5,13-16)”. Els bisbes afirmen que “si sabem llegir i acollir lareforma conciliar, i alhora dur-la a la pràctica amb paciència i decisió, podrài arribarà a ser cada vegada més una gran força per a la renovació semprenecessària de l’Església”.

Enel segon capítol, el Document tracta de la relació entre la litúrgia i la vida,la litúrgia i l’evangelització. “Hi ha un llaç estret –diuen els bisbes- entrelitúrgia i vida cristiana, una vida que implica missió en el món, anunci de lajoia de ser cristià, de donar culte al Déu veritable i d’estimar-lo amb tot elcor i totes les forces”. I citen el Papa Francesc quan diu, a l’Exhortacióapostòlica Evangelii gaudium, “nopodem quedar-nos tranquils, en espera passiva, en els nostres temples”, donatque l’Església “viu un desig inesgotable de brindar misericòrdia, fruit d’haverexperimentat la infinita misericòrdia del Pare i la seva força difusiva”.

Enel tercer capítol, el Document ens exposa com el sagrament de l’amor, que ésl’Eucaristia, ens empeny a estimar i a obrar amb misericòrdia. “Cada vegada queparticipem de l’Eucaristia d’una manera conscient, la nostra ànima s’obre aaquell amor que conté i fa present tot allò que Déu ha obrat per nosaltres, illavors pot néixer en nosaltres mateixos una viva resposta d’amor”.

“Per tant,si la participació a l’Eucaristia i el nostre culte eucarístic són autèntics,haurien de fer créixer en nosaltres la consciència de la dignitat de la personahumana i ens haurien d’urgir a treballar per aquesta dignitat de forma benconcreta”. I els bisbes fan també menció de “les institucions eclesials d’ajudai de solidaritat, en particular Càritas en els seus diversos àmbits, (les quals) desenvolupenel preciós servei d’ajudar les persones necessitades, sobretot els més pobres”.I tot referint-se a la convocatòria, per part del Papa Francesc, d’un Anyjubilar de la Misericòrdia, els bisbes afirmen que “l’Església ha de ser per atots un àmbit de perdó i també l’espai de la celebració sacramental del perdó ila reconciliació”.

Enel quart i últim capítol, els bisbes, “tenint present el camí de pastorallitúrgica ja realitzat i les aportacions dels diversos Congressos litúrgics deMontserrat”, volen fer partícips als fidels d’alguns reptes que s’han de tenirpresents en la pastoral litúrgica de les Esglésies diocesanes amb seu aCatalunya. Entre aquests reptes destaca el d’”afavorir la participació activadels fidels i la vivència de la litúrgia com a base de l’espiritualitat delcristià”.

I “cal intensificar una bona formació litúrgica dels fidels,especialment dels més joves per als qui la litúrgia ha de ser també la font iel cimal de la seva vida cristiana”. Així mateix, “convé que la Paraula de Déutransmesa en les Sagrades Escriptures tingui una presència ben gran i valoradaen la vida de les nostres Esglésies i que cada cristià conegui els Evangelis itota la Bíblia i els faci objecte del seu estudi, aprofundiment i oraciócontemplativa”. Altres reptes són millorar les homilies, renovar el conreu i ladifusió de la música litúrgica, promoure l’art sagrat, afavorir el procésd’iniciació en la vida cristiana als qui no coneixen Jesucrist, motivar elscristians per tal que participin activament en la missa dominical i, si éspossible, en família, millorar la comprensió de la penitència cristiana i delsagrament de la reconciliació i del perdó, i millorar també la celebració deles exèquies cristianes, i encoratjar i enfortir la pietat popular.

 Enla conclusió del Document, els bisbes afirmen que “el repte que tenim al nostredavant és el deprosseguir la renovació de l’Església, d’acord amb la doctrina del Vaticà II,en l’esperit d’una Tradició sempre viva”. I demanen a “l’Esperit Sant, perintercessió de la Santíssima Mare de Déu de Montserrat, que renovi en la nostravida la sorpresa eucarística per la resplendor i la bellesa que brillen en elritu litúrgic, signe eficaç de la bellesa infinita pròpia del misteri sant deDéu”.

ElDocument Evangelitzats per la litúrgia,enviats a renovar el món amb la misericòrdia es publica per editorialClaret a la col·lecció Documents del Magisteri i al web de la ConferènciaEpiscopal Tarraconense, www.tarraconense.cat

 

Més actualitat

ESGLÉSIA

ESGLÉSIA CATALUNYA

Sis nous diaques per a l'arxidiòcesi de Barcelona

Els sis seminaristes que seran ordenats diaques | FOTO: Arquebisbat de Barcelona

La basílica de la Sagrada Família acull aquest diumenge l'ordenació diaconal dels seminaristes Joan Piñol, Javier Casals, Guillem Lisicic, Santi Claret, David Lucena i Xavier Campmany

14 juny 2024

Redacció

AUDIOS

TELEVISIÓ

Celebrem els 20 anys de l'APM?

20 anys de l'APM

Manel Piñero, el mític 'Homo APM', i el director del programa, Aniol Florensa, fan repàs de les dues dècades del programa

14 juny 2024

ACCIÓ SOCIAL

SOCIETAT

La Sagrada Família apuja 1,2 milions el pressupost del Fons d’Acció Social per al 2024-25 

Representants de les entitats beneficiàries del I Fons d'Acció Social de la Sagrada Família

La Sagrada Família destinarà 3,5 milions d’euros pel pressupost del Fons d’Acció Social de la pròxima convocatòria

14 juny 2024

Redacció